Doanh nghiệp thường phát sinh những khoản ngân sách tương quan đến cho biếu tặng nhân viên cấp dưới hay khách hàng dịp lễ tết, khai trương mở bán, trung thu, sinh nhật, … .. hay Doanh nghiệp nhận được quà biếu tặng. Hóa đơn trong trường hợp này như thế nào ? Kê khai, hạch toán thế nào ? Có được khấu trừ hay không ? Đây là câu hỏi được nhiều người chăm sóc, Đại Lý Thuế A&T xin san sẻ những thông tin giúp những bạn giải đáp vướng mắc về yếu tố này .

I. Hóa đơn hàng biếu tặng.

1. Quy định về hóa đơn biếu tặng.

-Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

“ b ) Người bán phải lập hóa đơn khi bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, gồm có cả những trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu ; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động ( trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để liên tục quy trình sản xuất ). ”
– Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015 / TT-BTC :
“ 2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ so với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng so với tổ chức triển khai kê khai, nộp thuế GTGT theo chiêu thức khấu trừ :
– Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT ( hoặc hoá đơn bán hàng ), trên hoá đơn ghi vừa đủ những chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng. ”
=> Như vây : Khi xuất sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ để cho biếu tặng ( khách, hàng, công nhân viên … ) Thì phải lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT như bán hàng thông thường .

2. Cách xuất hóa đơn biếu tặng

– Cách viết hóa đơn hàng cho biếu tượng được hướng dẫn tại khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015 / TT-BTC như sau : Đối với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT ( hoặc hóa đơn bán hàng ), trên hóa đơn ghi vừa đủ những chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng .
* Phần thông tin người mua :
– Nếu người được cho biếu tặng nhận hóa đơn : thì ghi rõ và rất đầy đủ thông tin người mua hàng .
– Nếu người được cho biếu tặng không nhận hóa đơn thì ghi “ Người mua không lấy hóa đơn ” .
– Phần hình thức thanh toán giao dịch : vì cho biếu tặng không thu tiền nên tất cả chúng ta gạch chéo .
– Phần nội dung “ Tên sản phẩm & hàng hóa dịch vụ ” : những bạn ghi thêm dòng chữ “ Hàng tặng không thu tiền ” để lấy đó làm địa thế căn cứ hạch toán vào ngân sách .
– Phần đơn giá : là giá của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự tại thời gian phát sinh những hoạt động giải trí này ( Theo Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219 / 2013 / TT-BTC )

Hóa đơn hàng biếu tặng xuất cho nhân viên

Hóa đơn biếu tặng xuất cho khách hàng

                           

II. Kê khai thuế GTGT của hàng cho biếu tặng:

1. Đối với bên thực hiện cho biếu tặng:

– Đầu vào: Khi mua hàng hóa về để cho biếu tặng thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (nếu có hóa đơn GTGT đầu vào và thanh toán đúng quy định)

Theo Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 219 / 2013 / TT-BTC :
Thuế GTGT nguồn vào của sản phẩm & hàng hóa ( kể cả sản phẩm & hàng hóa mua ngoài hoặc sản phẩm & hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất ) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới những hình thức, Giao hàng cho sản xuất kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ .
+ Các bạn kê khai vào Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên tờ khai 01 / GTGT như mua hàng thông thường ( Nếu đủ điều kiện kèm theo khấu trừ )
Lưu ý : Đối với sản phẩm & hàng hóa mua về Giao hàng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ .

– Đầu ra: Công ty phải xuất hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng. Trong đó, giá tính thuế GTGT là giá tính thuế của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

+ Kê khai vào Chỉ tiêu thuế GTGT trên tờ khai 01 / GTGT ( theo thuế suất tương ứng của loại sản phẩm ) như bán hàng thông thường .

Ví dụ 1: Công ty TNHH dịch vụ đại lý thuế A&T có chương trình tri ân khách hàng cuối năm là: Tặng các đối tác, khách hàng 10 giỏ quà, khi mua hàng hóa đơn trị giá: 2.000.000/1 giỏ, tiền thuế GTGT: 2.000.000
       – Công ty mua về tặng ngay cho khách hàng:

⇒ Cty xuất hóa đơn giá trị trước thuế : 20.000.000 ; tiền thuế GTGT : 2.000.000 .

⇒ Cách kê khai hàng cho biếu tặng như sau:
– Hóa đơn đầu vào (Khi mua) được khấu trừ, nên kê khai vào Chỉ tiêu 23, 24, 25
– Hóa đơn hàng cho biếu tặng xuất ra: Kê khai vào chỉ tiêu 33 (vì là thuế suất 10%)

Chú ý:
       – Nếu bạn kê khai theo cách như trên sẽ lệch giữa Sổ sách và Tờ khai thuế GTGT -> Trên sổ thì là Chi phí, trên Tờ khai thì là Doanh thu -> Bạn phải giải trình việc này với Cơ quan thuế nhé (Chứng minh đó là hàng cho biếu tặng).

2. Đối với bên nhận được hàng cho biếu tặng:

– Doanh nghiệp khi nhận sản phẩm & hàng hóa cho, biếu, tặng … mặc dầu có hóa đơn vẫn không được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào
Theo Công văn số 633 / TCT-CS ngày 13/2/2015 của Tổng cục Thuế về hóa đơn, thuế GTGT so với sản phẩm & hàng hóa cho, biếu, tặng :
Trường hợp doanh nghiệp nhận hàng hoá cho, biếu, tặng của doanh nghiệp trong nước : do không phải thanh toán giao dịch tiền thuế GTGT nên doanh nghiệp chưa phân phối điều kiện kèm theo kê khai, khấu trừ thuế GTGT nguồn vào theo lao lý tại Điều 14 Thông tư số 219 / 2013 / TT-BTC nêu trên .
Theo Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015 / TT-BTC : Điều kiện khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào :

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào ( gồm có cả sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu ) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ những trường hợp giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức triển khai, cá thể ở quốc tế. ”

III. Hạch toán hàng cho biếu tặng khách hàng/nhân viên:

a. Hạch toán Bên cho biếu tặng:

* Trường hợp loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa dùng để cho biếu tặng khách hàng bên ngoài doanh nghiệp, nếu mua về tặng ngay :
Vì khi mua, về thực chất của hàng biếu tặng không được khấu trừ thuế nhưng lại được ghi nhận ngân sách. Do đó theo như ví dụ 1 thì tiền thuế GTGT nguồn vào và đầu ra là bù trừ cho nhau. Nên về hình thức như nội dung I ở trên do nguyên tắc phải xuất hóa đơn, nhưng khi hạch toán không ghi nhận lệch giá chính vì vậy nếu TH mua về biếu tặng không qua kho thì kế toán hạch toán gộp luôn như nhiệm vụ trên .

Nợ TK 641 (Nếu theo Thông tư 200)
Nợ TK 642 (Nếu theo Thông tư 133)
Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
       Có TK: 111, 112, 331:
       Có TK 3331:

Ví dụ 2: Ngày 30/12/2019 Công ty TNHH dịch vụ đại lý thuế A&T (gọi tắt là Công ty A&T)  mua 10 giỏ quà tết trị giá 20.000.000đ, thuế GTGT 2.000.000đ của Công ty Bình Long đem đi tặng  khách hàng. Định khoản như sau:

Đối với hóa đơn đầu vào:
Nợ TK 641, 642 – Chi phí bán hàng:20.000.000 (Giá chưa VAT trên hóa đơn mua vào)
Nợ 133: 2.000.000 (Thuế GTGT được khấu trừ)
Có 111; 112; 331: 22.000.000 (Tổng tiền thanh toán trên hóa đơn mua vào)

Đối với hóa đơn đầu ra, do hàng biếu tặng không ghi nhận lệch giá trong kế toán cũng như không ghi nhận lệch giá tính thuế TNDN nhưng vẫn phải xuất hóa đơn GTGT thì những bạn ghi như sau ( chỉ ghi phần thuế GTGT đầu ra )

Nợ 641,642: 2.000.000 (Thuế GTGT đầu ra)
Có 33311:2.000.000 (Thuế GTGT đầu ra)

* Trường hợp mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa dùng để cho biếu tặng khách hàng bên ngoài Doanh Nghiệp, nếu Doanh Nghiệp mua về nhập kho sau đó xuất cho biếu tặng :

– Khi mua hàng về để cho biếu tặng, các bạn hạch toán như mua hàng bình thường:
           Nợ TK 152, 153, 156…
           Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ.
                 Có 111, 112, 331…
       – Khi xuất cho biếu tặng:
          Nợ TK 641, 642 – Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá)
                Có các TK 152, 153, 155, 156.
                Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

  Ví dụ 3: Ngày 30/12/2019 Công ty TNHH dịch vụ đại lý thuế A&T (gọi tắt là Công ty A&T)  mua 10 giỏ quá tết trị giá 20.000.000đ, thuế GTGT 2.000.000đ của Công ty Bình Long về nhập kho, sau đó đem đi tặng khách hàng:

Định khoản :
– Khi mua hàng về :

       Nợ TK 156: 20.000.000
              Nợ TK 1331: 2.000.000
                   Có 112,331: 22.000.000

     – Khi xuất cho biếu tặng:
              Nợ TK 642 : 22.000.000

            Có TK 156: 20.000.000
                   Có TK 3331: 2.000.000

* Trường hợp xuất mẫu sản phẩm công ty tự sản xuất để biếu tặng cho nhân viên cấp dưới không thu tiền :
Lưu ý : xuất hóa đơn theo giá cả thị trường để tính Hóa Đơn đỏ VAT cho đúng .
Do không còn ghi nhận lệch giá biếu tặng về mặt kế toán cũng như lệch giá tính thuế TNDN nên tất cả chúng ta vẫn xuất hóa đơn GTGT theo giá cả thị trường .

Ví dụ 4:  Công ty A&T sản xuất ấm chén. Ngày 28/12/2019 nhân dịp tết dương lịch, công ty xuất kho 100 bộ ấm chén để tặng cho công nhân viên.

Giá vốn 100.000 VNĐ / bộ, trị giá bán ra 150.000 VNĐ / bộ. Hạch toán như sau :
Nợ TK 641,642 – 11.500.000 đ
Có TK 155 – Thành phẩm ( chi phí sản xuất mẫu sản phẩm ). 10.000.000 đ
Có 33311 : Theo Giá bán * Thuế suất thuế GTGT : 1.500.000 ( 15.000.000 * 10 % )
* Trường hợp mẫu sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên được giàn trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi :
Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi ( tổng giá giao dịch thanh toán )
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( 33311 ) .
– Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán so với giá trị loại sản phẩm, hàng hoá, NVL dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động :
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có những TK 152, 153, 155, 156 .

b. Hạch toán Bên được nhận:

Đối với bên nhận được quà biếu tặng lấy hóa đơn, kế toán hạch toán như sau:
       Nợ TK 156, 142, 642 … (Tổng giá trị + Thuế GTGT), vì không được khấu trừ.
          Có TK 711.

Với thông tin liên quan đến hàng biếu tặng này, Công ty TNHH dịch vụ đại lý thuế A&T mong rằng sẽ giúp cho các bạn kế toán chủ động hơn trong việc hạch toán cho đơn vị mình.

Nguồn than khảo :

http://ketoanthienung.org/tin-tuc/chi-phi-qua-cho-bieu-tang-khach-hang-hop-ly.htm
 http://ketoanthienung.net/cach-viet-hoa-don-hang-bieu-tang-tieu-dung-noi-bo.htm
http://ketoanthienung.net/ca-ch-hach-toan-hang-hoa-cho-bieu-tang.htm

https://es-glocal.com/cach-viet-hoa-don-gtgt-cho-hang-bieu-tang.html

Source: https://mekoong.vn
Category: Dịch Vụ