Sau khi liên kết với Shipchung trải qua mạng lưới hệ thống Haravan, khi có đơn hàng mới, đơn hàng sẽ tự động hóa gửi “ nhu yếu giao hàng ” đến Shipchung mà Nhà bán hàng không cần tự liên hệ hay mang hàng tới đơn vị chức năng luân chuyển .Với chính sách hoạt động giải trí này, Nhà bán hàng không cần phải thao tác bằng tay những việc xuất dữ liệu đơn hàng hay nhập vào phần quản trị riêng của đơn vị chức năng luân chuyển .Trước khi liên kết với nhà luân chuyển Shipchung, Nhà bán hàng phải triển khai xong được hai điều kiện kèm theo :
 1. Nhà bán hàng cần nhập đầy đủ địa chỉ chi nhánh, đặc biệt là thông tin về tỉnh/TP, quận huyện của Kho hàng phải được cập nhật đầy đủ.
  (Xem chi tiết hơn tại đây).
 2. Nhà bán hàng phải có tài khoản của Shipchung. 

Nhà bán hàng thực hiện việc hủy kết nối cho các trường hợp: 

 • Nhà bán hàng không còn muốn sử dụng Shipchung.
 • Thực hiện lại việc liên kết kho giữa tài khoản Shipchung và hệ thống Haravan.

Nhà bán hàng triển khai việc hủy liên kết như sau :

 1. Từ Trang quản trị  –> Cấu hình –> Vận chuyển.
  (hoặc Trang quản trị  –> Vận chuyển -> Cấu hình).

 2. Trong trang Cấu hình vận chuyển, Nhà bán hàng kéo xuống phần Nhà vận khác.

 3. Nhà bán hàng vào phần Kết nối nhà vận chuyển Shipchung, nhấp chọn Hủy kết nối

 4. Trong hộp thoại, Nhà bán hàng nhấp chọn Hủy kết nối lần nữa để xác nhận lại.

Thực hiện kết nối vận chuyển với Shipchung

Nhà bán hàng thực thi thao tác này khi muốn liên kết với nhà luân chuyển Shipchung trên mạng lưới hệ thống Haravan .Để thực thi việc liên kết, Nhà bán hàng phải có thông tin tài khoản trên trang Shipchung .

Lưu ý: Trước khi cấu hình đơn vị vận chuyển, Nhà bán hàng phải cấu hình địa chỉ cho cửa hàng.

Để triển khai liên kết, Nhà bán hàng làm theo những bước sau :

 1. Từ Trang quản trị  –> Cấu hình –> Vận chuyển.
  (hoặc Trang quản trị  –> Vận chuyển -> Cấu hình).

 2. Trong trangCấu hình vận chuyển, Nhà bán hàng kéo xuống Nhà vận chuyển khác, chọn Hiển thị thêm.

 3. Nhà bán hàng kéo xuống Kết nối nhà vận chuyển Shipchung, nhấp chọn Kết nối nhà vận chuyển.

 4. Nhà bán hàng điền thông tin tài khoản bên Shipchung.
  • Tên nhà vận chuyển: Shipchung (hệ thống tự điền).
  • Tài khoản (email): Email đăng nhập Shipchung.
  • Link tra cứu: Link tài khoản của Nhà bán hàng bên Shipchung (hệ thống tự điền).
  • API key: API key mà Nhà bán hàng đã tạo. (Tạo API key)

 5. Nhấn Lưu để hoàn tất việc kết nối Website Haravan với tài khoản đơn vị vận chuyển Shipchung.
 6. Sau khi kết nối thành công, hệ thống Haravan sẽ hiển thị các thông tin:
  • Liên kết kho: Hỗ trợ cho Nhà bán hàng có nhiều kho, cửa hàng, chi nhánh. Việc liên kết sẽ giúp cho phần chuyển giao hàng được chính xác địa chỉ hơn. Đơn vị vận chuyển sẽ dễ dàng biết được chính xác kho hàng nào chuyển đơn hàng và tới lấy.
  • Huỷ kết nối: ngắt kết nối với đơn vị vận chuyển Shipchung.
  • Chỉnh sửa thông tin: Chỉnh sửa thông tin tài khoản kết nối.

Thực hiện liên kết kho

Sau khi thực thi liên kết với nhà luân chuyển Shipchung, Nhà bán hàng cần triển khai việc link kho. Việc link kho này nhằm mục đích giúp nhà luân chuyển hoàn toàn có thể đến lấy hàng khi Nhà bán hàng giải quyết và xử lý luân chuyển cho đơn hàng .

Lưu ý: Tài khoản trên Shipchung của Nhà bán hàng phải có cửa hàng trong danh sách cửa hàng thì việc liên kết kho mới có dữ liệu để liên kết.

Để triển khai việc link kho, Nhà bán hàng triển khai như sau :

 1. Từ Trang quản trị  –> Cấu hình –> Vận chuyển.
  (hoặc Trang quản trị  –> Vận chuyển -> Cấu hình).

 2. Trong trangCấu hình vận chuyển, Nhà bán hàng kéo xuống Nhà vận chuyển khác, chọn Hiển thị thêm.

 3. Nhà bán hàng vào phần Kết nối nhà vận chuyển Shipchung, nhấp chọn Liên kết kho.

 4. Trong cửa sổ Liên kết kho của Nhà vận chuyển, Nhà bán hàng lựa chọn liên kết cho các kho bên hệ thống Haravan.

  Lưu ý: Danh sách kho có thể liên kết chính là danh sách kho hàng trong tài khoản Shipchung của Nhà bán hàng. (Nhà bán hàng thêm bớt kho hàng tại cấu hình kho hàng)

 5. Nhấp Lưu lại để hoàn tất.

Xử lý vận chuyển Shipchung cho đơn hàng

Sau khi liên kết với nhà luân chuyển Shipchung, Nhà bán hàng hoàn toàn có thể chuyển đơn hàng cho nhà luân chuyển Shipchung mỗi khi đơn hàng phát sinh .Việc giải quyết và xử lý chỉ thực thi được cho những được chưa giải quyết và xử lý giao hàng trước đó .Để thực thi, Nhà bán hàng làm theo những bước sau :

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng

 2. Trong Danh sách đơn hàng, Nhà bán hàng chọn đơn hàng cần xử lý.
 3. Trong trang Chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng kéo xuống và nhấp chọn mục Giao hàng.

 4. Trong mục Giao hàng, Nhà bán hàng nhấp vào vào ô Giao hàng bằng và chọn nhà vận chuyển.

 5. Trong ô chọn nhà vận chuyển, Nhà bán hàng chọn Shipchung.

 6. Nếu muốn cho phép khách mua hàng xem hàng trước, Nhà bán hàng tick chọn vào “Xem hàng trước khi nhận“.

 7. Nhà bán hàng nhập Mã khuyến mãi (nếu có).
  • Đây là các mã khuyến mãi mà nhà vận chuyển cung cấp và ưu đãi phí vận chuyển đơn hàng cho Nhà bán hàng
  • Mức ưu đãi cho mã khuyến mãi chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng mức phí áp dụng cho đơn hàng.
  • Đây là tính năng mới, chỉ áp dụng cho phiên bản Giao hàng nhanh 2018 và Shipchung.

 8. Nhà bán hàng nhấp chọn Hoàn thành

  Lưu ý: Nhà bán hàng có thể chọn Gửi hoặc Không gửi email thông báo đến khách mua hàng.

 9. Sau khi Nhà bán hàng hoàn thành xử lý giao hàng, nhà vận chuyển Shipchung sẽ căn cứ vào thông tin đơn hàng mà Nhà bán hàng cung cấp và đến lấy hàng.

Lưu ý: Hệ thống Haravan chỉ hỗ trợ hủy giao hàng cho những đơn hàng có trạng thái vận chuyển “Chờ lấy hàng”.

Khi trạng thái vận chuyển này chuyển sang các trạng thái khác (“Đang lấy hàng”, “Đã lấy hàng”,…) thì Nhà bán hàng không thể hủy giao hàng trên hệ thống Haravan mà phải liên hệ Nhà vận chuyển để được hỗ trợ.

Source: https://mekoong.vn
Category: Dịch Vụ