Thay đổi các thông tin trên giấy khai sinh như họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tên bố mẹ… do lỗi sai của công chức hộ tịch hoặc lỗi sai của người đi đăng ký khai sinh khi có căn cứ sẽ được thực hiện cải chính. Ở nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn quý vị về thủ tục cải chính giấy khai sinh cũng như cung cấp mẫu đơn xin cải chính giấy khai sinh.

Cải chính giấy khai sinh là gì?

Cải chính giấy khai sinh là việc chỉnh sửa những thông tin cá thể trong bản chính giấy khai sinh, việc cải chính được triển khai khi có đủ địa thế căn cứ xác lập có sai sót do lỗi của công chức làm công tác làm việc hộ tịch hoặc do lỗi của người nhu yếu ĐK khai sinh, khi đó cơ quan có thẩm quyền sẽ đính chính giấy khai sinh và phát hành quyết định hành động cải chính .
Thẩm quyền cải chính giấy khai sinh là cơ quan ĐK hộ tịch được pháp luật tại Điều 7 Luật Hộ tịch năm năm trước như sau :

1. Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau:

a ) Đăng ký sự kiện hộ tịch lao lý tại những điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 3 của Luật này cho công dân Nước Ta cư trú ở trong nước ;
b ) Đăng ký đổi khác, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi ; bổ trợ thông tin hộ tịch cho công dân Nước Ta cư trú ở trong nước ;
c ) Thực hiện những việc hộ tịch theo lao lý tại khoản 2 và khoản 4 Điều 3 của Luật này ;
d ) Đăng ký khai sinh cho trẻ nhỏ sinh ra tại Nước Ta có cha hoặc mẹ là công dân Nước Ta thường trú tại khu vực biên giới, còn người kia là công dân của nước láng giềng thường trú tại khu vực biên giới Nước Ta ; kết hôn, nhận cha, mẹ, con của công dân Nước Ta thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới Nước Ta ; khai tử cho người quốc tế cư trú không thay đổi lâu bền hơn tại khu vực biên giới Nước Ta .
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện ĐK hộ tịch trong những trường hợp sau, trừ trường hợp lao lý tại điểm d khoản 1 Điều này :
a ) Đăng ký sự kiện hộ tịch pháp luật tại khoản 1 Điều 3 của Luật này có yếu tố quốc tế ;
b ) Đăng ký đổi khác, cải chính hộ tịch cho công dân Nước Ta từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước ; xác lập lại dân tộc bản địa ;
c ) Thực hiện những việc hộ tịch theo pháp luật tại khoản 3 Điều 3 của Luật này .

Như vậy, theo quy định trên thì ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cải chính giấy khai sinh cho công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi cư trú trong nước. Trường hợp công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên mà cư trú ở trong nước sẽ thực hiện cải chính tại ủy ban nhân dân cấp huyện. Cá nhân khi muốn cải chính giấy khai sinh cần chuẩn bị mẫu đơn xin cải chính giấy khai sinh và thực hiện thủ tục theo quy định.

Quy định về thủ tục cải chính giấy khai sinh

Thủ tục cải chính giấy khai sinh được triển khai theo pháp luật của Luật Hộ tịch và những văn bản hướng dẫn có tương quan. Thủ tục được triển khai như sau :

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cải chính hộ tịch

– Tờ khai ĐK đổi khác, cải chính, bổ trợ hộ tịch, xác lập lại theo mẫu hiện hành .
– Chứng minh thư nhân dân của người nhu yếu cải chính .
– Bản chính giấy khai sinh của người nhu yếu cải chính .
– Giấy tờ, tài liệu có tương quan chứng tỏ cho nhu yếu cải chính .

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Đối với cá thể cư trú ở trong nước :
Người dưới 14 tuổi, hồ sơ được nộp trực tiếp tại ủy ban nhân dân cấp xã nơi ĐK khai sinh .
Người từ đủ 14 tuổi trở lên, hồ sơ nhu yếu cải chính hộ tịch được nộp tại ủy ban nhân dân cấp huyện trước đó ĐK khai sinh .

Bước 3: Giải quyết thủ tục

Sau khi tiếp đón hồ sơ, nếu thấy nhu yếu cải chính có cơ sở và tương thích với lao lý của pháp lý thì trong vòng 03 ngày thao tác, công chức tư pháp – hộ tịch phải thực thi ghi vào sổ hộ tịch và ghi nội dung cải chính vào giấy khai sinh cho người có nhu yếu .

Trên đây là một số thông tin về thủ tục cải chính giấy khai sinh theo quy định của pháp luật. Trong thủ tục này, ngoài những tài liệu, giấy tờ chứng minh quyền yêu cầu cải chính thì tờ khai cải chính cũng rất quan trọng. Nội dung tiếp theo, Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp các mẫu đơn xin cải chính giấy khai sinh.

Mẫu tờ khai cải chính giấy khai sinh

Cải chính giấy khai sinh là một thủ tục hành chính trong nghành nghề dịch vụ hộ tịch, những lao lý, hướng dẫn đơn cử sẽ do Bộ Tư pháp phát hành. Hiện nay, để triển khai cải chính giấy khai sinh, người có nhu yếu cần phải thực thi thủ tục tại cơ quan nhà nước và điền vào mẫu đơn xin cải chính hộ tịch. Đối với mẫu tờ khai này được phát hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 04/2020 / TT-BTP pháp luật chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của luật Hộ tịch và Nghị định số 123 / NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm năm ngoái của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành luật Hộ tịch như sau :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,
BỔ SUNG THÔNG TIN HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

 

Kính gửi : ( 1 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………………………………………………….

Nơi cư trú : ( 2 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Giấy tờ tùy thân : ( 3 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Quan hệ với người được biến hóa, cải chính, xác lập lại dân tộc bản địa, bổ trợ thông tin hộ tịch :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4) ……………………………………………………………..

cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Giới tính : … … … … …. Dân tộc : … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Quốc tịch : … … … .
Nơi cư trú : ( 2 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Giấy tờ tùy thân : ( 3 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Đã ĐK ( 5 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
ngày … … … tháng … … … năm … … … .. số : … … … … …. Quyển số : … … … … … … … … … … .

Nội dung: (6)…………………………………………………………………………………………..

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Lý do:……………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Tôi cam kết ràng buộc những nội dung khai trên đây là đúng thực sự và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về cam kết của mình .
Đề nghị cấp bản sao ( 7 ) : Có, Không ; số lượng : … … … .. bản ( 7 ) .
Làm tại : … … … … … … … …, ngày … tháng … năm … … .

Người yêu cầu

( Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên )

Ý kiến của người được đổi khác họ, chữ đệm, tên ( nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên ) ; xác lập lại dân tộc bản địa ( nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi )
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 

… … … … … … … … … … … .

Ý kiến của cha và mẹ ( nếu đổi khác họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi )

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

… … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … .

Tải (Download) mẫu Tờ khai cải chính giấy khai sinh

Mẫu đơn xin cải chính năm sinh

Năm sinh là một trong những nội dung thường sai trong giấy khai sinh. Năm sinh sai ở đây có thể là năm sinh của người được khai sinh, năm sinh của cha hoặc mẹ trên giấy khai sinh đó. Để có căn cứ cải chính năm sinh trên giấy khai sinh thì ngoài mẫu đơn xin cải chính giấy khai sinh thì quý vị cần phải có căn cứ chứng minh sai sót đó.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,
BỔ SUNG THÔNG TIN HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

 

Kính gửi : Ủy Ban Nhân Dân xã Thọ Lộc

 Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: Nguyễn Văn Khánh

Nơi cư trú : Thôn 5, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội .
Giấy tờ tùy thân : Chứng minh thư nhân dân số 017269658 ngày cấp 23 / 10 / 2012 Nơi cấp : Công an TP. Hà Nội
Quan hệ với người được đổi khác, cải chính, xác lập lại dân tộc bản địa, bổ trợ thông tin hộ tịch : Bản thân

Đề nghị cơ quan đăng ký việc  Cải chính năm sinh

cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: Nguyễn Văn Khánh

Ngày, tháng, năm sinh : ngày 04 tháng 05 năm 1997
Giới tính : Nam Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Nước Ta
Nơi cư trú : Thôn 5, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội .
Giấy tờ tùy thân : Chứng minh thư nhân dân số 017269658 ngày cấp 23 / 10 / 2012 Nơi cấp : Công an TP.HN
Đã ĐK khai sinh tại ủy ban nhân dân xã Thọ Lộc
Ngày 07 tháng 05 năm 1997 số : 198 Quyển số : 1

Nội dung: Cải chính năm sinh của cha tôi là ông Nguyễn Văn Phúc trên giấy khai sinh của tôi từ năm sinh là 1971 thành 1970

Lý do: Năm 1997 bà tôi đi đăng ký khai sinh cho tôi, do không nhớ rõ năm sinh của cha tôi nên đã khai nhầm thành năm 1971.

Tôi cam kết ràng buộc những nội dung khai trên đây là đúng thực sự và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về cam kết của mình .
Đề nghị cấp bản sao ( 7 ) : Có, Không ; số lượng : … … … .. bản ( 7 ) .
Làm tại : Thọ Lộc, ngày 15 tháng 10 năm 2020

                                                                                                   Người yêu cầu

( Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên )

Tải (Download) mẫu đơn xin cải chính năm sinh

Mẫu đơn xin cải chính họ tên

Cải chính hộ tịch là việc mà cơ quan có thẩm quyền thực hiện sửa đổi cho cá nhân khi phát hiện có những sai sót. Họ tên là vấn đề nằm trong cải chính và thay đổi. Theo đó, nếu có sự sai sót và có căn cứ chứng minh lỗi sai đó thì cá nhân có quyền yêu cầu cải chính theo quy trình của pháp luật. Dưới đây, Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp đến quý vị mẫu đơn cải chính giấy khai sinh về nội dung họ tên như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,
BỔ SUNG THÔNG TIN HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

 

Kính gửi : Ủy Ban Nhân Dân xã Thọ Lộc

 Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: Nguyễn Thị Trà Mi

Nơi cư trú : Thôn 5, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP.HN .
Giấy tờ tùy thân : Chứng minh thư nhân dân số 017269658 ngày cấp 23 / 10 / 2012 Nơi cấp : Công an Thành Phố Hà Nội
Quan hệ với người được đổi khác, cải chính, xác lập lại dân tộc bản địa, bổ trợ thông tin hộ tịch : Bản thân

Đề nghị cơ quan đăng ký việc  Cải chính năm sinh

cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: Nguyễn Thị Trà Mi

Ngày, tháng, năm sinh : ngày 04 tháng 05 năm 1997
Giới tính : Nam Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Nước Ta
Nơi cư trú : Thôn 5, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội .
Giấy tờ tùy thân : Chứng minh thư nhân dân số 017269658 ngày cấp 23 / 10 / 2012 Nơi cấp : Công an TP. Hà Nội
Đã ĐK khai sinh tại ủy ban nhân dân xã Thọ Lộc
Ngày 07 tháng 05 năm 1997 số : 198 Quyển số : 1

Nội dung: Cải chính tên của tôi từ Nguyễn Thị Trà Mi thành Nguyễn Thị Trà My

Lý do: Năm 1997 bà tôi đi đăng ký khai sinh cho tôi, do sai sót từ phía cán bộ hộ tịch nên đã ghi thông tin từ  “Mi” thành “My”.

Tôi cam kết những nội dung khai trên đây là đúng thực sự và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về cam kết của mình .
Đề nghị cấp bản sao ( 7 ) : Có, Không ; số lượng : … … … .. bản ( 7 ) .
Làm tại : Thọ Lộc, ngày 15 tháng 10 năm 2020

Người yêu cầu

( Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên )

Tải (Download) mẫu đơn xin cải chính họ tên

Trên đây là nội dung bài viết của Luật Hoàng Phi về mẫu đơn xin cải chính giấy khai sinh. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Hoàng Phi.

Source: https://mekoong.vn
Category: Dịch Vụ